تدبیر آرمان صنعت
نام کسب و کارتدبیر آرمان صنعت
توضیحاتتولید انکرهای فلزی از طریق کشش سرد صورت می پذیرد. در این حالت استحکام کششی استیل مورد مصرف مهم بوده و لازم است روش تولید به گونه ای انتخاب گردد که تنش مکانیکی ناشی از کشش و خمش قطعه به حداقل رسیده و ا...