ترشیجات پروبیوتیک اسپادانا
نام کسب و کارترشیجات پروبیوتیک اسپادانا
توضیحاتترشی و خیار ترش تخمیری پروبیوتیک ما در شرکتمان از حدود یک سال پیش، مطالعاتمان را پیرامون موضوع تولید غذاهای تخمیری آغاز کردیم. از ابتدای امسال هم تولید یکی دو محصول تخمیری که پروبیوتیک هم هستند را...