دیباگران فرایند (Difaco)
نام کسب و کاردیباگران فرایند (Difaco)
توضیحاتترموول(Thermowell) دما یکی از آیتم های مهم برای عملکرد ایمن و صحیح در فرآیندهای شیمیایی و صنعتی می باشد. زیرا حتی یک خطای کوچک در اندازه گیری، میتواند باعث بروز خسارات جبران ناپذیری گردد. ترموول تق...