مجتمع کارخانجات چسب و رنگ کمپانی ترکسیل
نام کسب و کارمجتمع کارخانجات چسب و رنگ کمپانی ترکسیل
توضیحاتیه شعبه رنگ ترک تو ایرانم هس؟آیا اونم تحت نظارت کمپانی پولیسانه ؟دنبال رنگ ضدآبی؟ ترکسیل یکی از برترین تولیدکنندگان رنگه که با شعار کیفیت محوری و مشتری مداری اومده ایران ،جالبترش اینجاست که همه مصرف ک...