پیشگامان شیمی زرین آریا
نام کسب و کارپیشگامان شیمی زرین آریا
توضیحاتنام محصول : تری پلی فسفات سدیم . کاربرد های سدیم تری پلی فسفات STTP سدیم تری پلی فسفات STTP یک پلیمر چند وجهی است با فرمول شیمیایی Na5P3O10 که کاربرد زیادی در صنایع شیمیایی و خوراکی دارد . در...