صنایع داتیس انرژی
نام کسب و کارصنایع داتیس انرژی
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلSM11 نام برندداتیس انرژس مبدا کالاایران مدل های آزمایشیقاب S شکل و U شکل بارگذاریدو جهت افقی و عمودی بارگذاری ثقلیتوسط یک کفه و وزنه های استاندارد 1 KN و 5 KN ساختا...