کاوشیار آریا
نام کسب و کارکاوشیار آریا
توضیحاتآزمایش غیرمخرب NDT ، در جوشکاری بیشترین استفاده کاربردی را دارد. انجام آزمون‌های غیر مخرب دارای روش‌های مختلفی است ،که برخی از متداولترین روش‌های آن شامل آزمون انتشار امواج صوتی،آزمون بصری نوری،آزم...