شرکت مهندسین نگین پندار جنوب
نام کسب و کارشرکت مهندسین نگین پندار جنوب
توضیحاتاولین مرکز کالیبراسیون تجهیزات نقشه برداری در بندرعباس و استان هرمزگان و جنوب کشور نمایندگی انحصاری محصولات رایمند در استان هرمزگان اولین تعمیرگاه تخصصی و بزرگترین مرجع اجاره و فروشگاه تجهیزات نقش...