نانو شرق ابزار توس
نام کسب و کارنانو شرق ابزار توس
توضیحاتمشخصه یاب پارامترهای سلول خورشیدی برای تعیین پارامترهای مهم سلول های خورشیدی آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است. مزیت دستگاه مشخصه یاب پارامترهای سلول خورشیدی : دقت اندازه گیری جریان های میکروآمپر...