شركت ايمن تهران
نام کسب و کارشركت ايمن تهران
توضیحاتتلمبه آزمایش پنوماتیکی دستكشهای عايق برق طبق استانداردهای فوق الذكر پس از هربار استفاده  از دستكشهای عايق برق نرمال سري GIE بويژه انواع کلاس 00 ، 0 و 1  قبل از استفاده بعدی اين دستكشها از نظر وجود پار...