شرکت تولیدی صنعتی بهین آور
نام کسب و کارشرکت تولیدی صنعتی بهین آور
توضیحاتگروه تولیدی صنعتی بهین آور( با فوم ) اقدام به تولید فوم پزشکی و ارتوپدی جهت تولید وسایل توانبخشی نموده است . تولید این ورق فوم به صورت رول و نیز به صورت شیت باضخامت و ابعاد مختلف امکان پذیر است.قاب...