مهندسی و ساخت توربین مپنا توگا
نام کسب و کارمهندسی و ساخت توربین مپنا توگا
توضیحاتفعالیتهای مربوط به ساخت کمپرسور های صنعتی از سال 89 و به دنبال عقد قرارداد تأمین 100 واحد توربوکمپرسور برای ایستگاههای تقویت فشار گاز صورت گرفت. در این قرارداد، تکنولوژی سه تیپ کمپرسور فرآیندی طی 5...