بالن صنعت
نام کسب و کاربالن صنعت
توضیحاتتورچ ارگون تورچ ارگون راهنمای سیم جوش به محل مورد نظر جوشکاری می باشد،که در جوش با ارگون یا دی اکسید کربن محل جوشکاری بسیار تمیز و محکمتر از جوشکاری معمولی می باشد. تورچ ارگون یک شلنگ بلند می باشد ک...