مراوده
قالب های دورانی پلاستیک و رتیشنال مولدینگ آلومینیومی آهن و استیل توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق قالب های دورانی پلاستیک و رتیشنال مولدینگ آلومینیومی آهن و استیل توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران مخزنپلی اتیلنی و پلاستیکی جنسآلومینیوم، استیل و آهن شکل قالبدورانی توضیحات طراحی و تولید انواع قالبهای مخازن حجیم پلی اتیلنی و پلاستیکی از جنس آلوم...
پکیج مخزن سپتیک فاضلاب سه تیکه پلی اتیلن 5000 لیتری با اتصالات کامل پکیج مخزن سپتیک فاضلاب سه تیکه پلی اتیلن 5000 لیتری با اتصالات کامل
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نوع قالب گیری پلاستیکقالب گیری چرخشی نام برندطلای سپید شرق مبدا کالاایران ویژگیتصفیه فاضلاب انسانی توضیحات بسته جدید ویژه مخازن سپتیک [{moravede}]...
مخزن آب پلی اتیلن افقی خوابیده 1000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن آب پلی اتیلن افقی خوابیده 1000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نوع قالب گیری پلاستیکقالب گیری چرخشی نام برندطلای سپید شرق مبدا کالاایران ظرفیتمختلف توضیحات مخزن حجیم پلی اتیلنی با مواد کاملا نو و مرغوب با مواد افزودنی UV استابیلایزر برای ...
مخزن پلی اتلین افقی 100 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتلین افقی 100 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلنی ویژگیمقاوم در برابر خوردگی پوسیدگی و نور آفتاب، جهت ذخیره ، حمل و جابجایی آب و مایعات شیمیایی و غذایی، سبک [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن عمودی 100 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن عمودی 100 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن افقی 10000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن افقی 10000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن ویژگیمقاوم در برابر خوردگی و پوسیدگی و نور آفتاب بهداشتی  مناسب برای آب و مایعات [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن افقی 5000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن افقی 5000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن ویژگیمقاوم - بهداشتی [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن افقی 3000 لیتری ذخیره آب توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن افقی 3000 لیتری ذخیره آب توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن ویژگیبهداشتی مقاوم در برابر ضربه و نور مستقیم آفتاب [{moravede}]...
مخزن 2000 لیتری افقی پلی اتیلن توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن 2000 لیتری افقی پلی اتیلن توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران توضیحات بهداشتی  پلی اتیلنی مقاوم در برابر خوردگی پوسیدگی و نور آفتاب سبک  جهت ذخیره ، حمل و جابجایی آب و مایعات شیمیایی و غذایی [{moravede}]...
مخزن 200 لیتری پلی اتیلن افقی توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن 200 لیتری پلی اتیلن افقی توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن حجم200 لیتری [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن افقی 500 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن افقی 500 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن ویژگیمقاوم در برابر خوردگی و نور مستقیم آفتاب، جهت ذخیره آب و مایعات،  بهداشتی [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن عمودی 20000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن عمودی 20000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن ویژگیبهداشتی و مقاوم [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن عمودی 10000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن عمودی 10000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن ویژگیمقاوم و بهداشتی [{moravede}]...
مخزن پلی اتیلن عمودی 5000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن پلی اتیلن عمودی 5000 لیتری توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن ویژگیبهداشتی و مقاوم [{moravede}]...
مخزن 1000 لیتری پلی اتیلن عمودی توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن 1000 لیتری پلی اتیلن عمودی توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن [{moravede}]...
مخزن 500 لیتری عمودی پلی اتیلن توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق مخزن 500 لیتری عمودی پلی اتیلن توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
نام کسب و کارتوسعه صنعت و كشاورزي طلاي سپيد شرق
توضیحاتجزئیات محصول نام برندDIA مبدا کالاایران جنسپلی اتیلن [{moravede}]...
ثبت نام کنید