مراوده
گلوله های شیشه ای یا گلاس بید برای رنگ سازی، آسیاهای صنعتی، شات بلستینگ، رنگ کاری های جاده ای و به عنوان فیلر مانا پلیمر گلوله های شیشه ای یا گلاس بید برای رنگ سازی، آسیاهای صنعتی، شات بلستینگ، رنگ کاری های جاده ای و به عنوان فیلر مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول نام برندمانا پلیمر مبدا کالاایران کاربردرنگ سازی، آسیاهای صنعتی، شات بلستینگ، رنگکاری های جاده ای و به عنوان فیلر گلاسبیدتیپ اس توضیحات   توزیع گلوله های شیشه ای صنعتی، گلاسب...
گروت اپوکسی بدون حلال سفید مانا پلیمر گروت اپوکسی بدون حلال سفید مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF-210 نام برندمانا پلیمر نوعرزین و پلاستیک مصنوعی مبدا کالاایران چگالی1.9±0.05 درصد حجمی جامد100 ظاهر- رنگسفید نوعاپوکسی/پلی آمین ویژگی های اصلیاستحکام کششی...
کفپوش میانی اپوکسی بدون حلال شفاف و سفید مانا پلیمر کفپوش میانی اپوکسی بدون حلال شفاف و سفید مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF-202 نام برندمانا پلیمر نوعرزین و پلاستیک مصنوعی مبدا کالاایران چگالی1.7±0.05 درصد حجمی جامد100 ظاهربراق رنگسفید نوعاپوکسی/پلی آمین ویژگی های اصلیمقاومت سا...
پرایمر اپوکسی مخصوص کف براق و شفاف مانا پلیمر پرایمر اپوکسی مخصوص کف براق و شفاف مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF-101 نام برندمانا پلیمر نوعرزین و پلاستیک مصنوعی مبدا کالاایران چگالی1±0.05 درصد حجمی جامد40±2 ظاهربراق رنگشفاف نوعاپوکسی/پلی آمید ویژگی های اصلیمقاومت در ...
کفپوش آنتی الکترواستاتیک اپوکسی سفید و براق مانا پلیمر کفپوش آنتی الکترواستاتیک اپوکسی سفید و براق مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF-403 نام برندمانا پلیمر نوعرزین و پلاستیک مصنوعی مبدا کالاایران چگالی1.65±0.05 درصد حجمی جامد100 ظاهربراق رنگسفید/رنگ محدود نوعاپوکسی/پلی آمین ویژگی های اص...
پرایمر آنتی الکترواستاتیک اپوکسی نیمه مات و سیاه مانا پلیمر پرایمر آنتی الکترواستاتیک اپوکسی نیمه مات و سیاه مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF-105 نام برندمانا پلیمر نوعرزین و پلاستیک مصنوعی مبدا کالاایران چگالی1.15±0.05 درصد حجمی جامد38±2 ظاهرنیمه مات رنگسیاه نوعاپوکسی/پلی آمید ویژگی های اصلیچسب...
کفپوش رویه اپوکسی بدون حلال سفید و براق مانا پلیمر کفپوش رویه اپوکسی بدون حلال سفید و براق مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF-303 نام برندمانا پلیمر نوعرزین و پلاستیک مصنوعی مبدا کالاایران چگالی1.65±0.05 درصد حجمی جامد100 ظاهربراق رنگسفید نوعاپوکسی/پلی آمین ویژگی های اصلیبراقیت ب...
پرایمر اپوکسی مخصوص کف مانا پلیمر پرایمر اپوکسی مخصوص کف مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF101 نام برندمانا پلیمر کاربردسایر نوعرنگ پایه مبدا کالاایران فرمشفاف کاربرد 1درزگیر برای بتن کاربرد 2به عنوان لایه اول کفپوش [{moravede}]...
کفپوش میانی اپوکسی بدون حلال مانا پلیمر کفپوش میانی اپوکسی بدون حلال مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF202 نام برندمانا پلیمر کاربردسایر نوعرنگ پایه مبدا کالاایران نوع لایه هامتشکل ازلایه های متعددی ویژگیلایه میانی با ضخامت بالاتر [{moravede}]...
رویه اپوکسی بدون حلال مانا پلیمر رویه اپوکسی بدون حلال مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF303 نام برندمانا پلیمر کاربردسایر نوعرنگ پایه مبدا کالاایران کاربرد عمومیلایه نهایی کفپوش ویژگیتفاوت در نسبت مواداولیه مصرفی و وجود پیگمنت وجود فام های متفاوتب...
کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی مانا پلیمر کفپوش آنتی استاتیک اپوکسی مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF403 نام برندمانا پلیمر کاربردسایر نوعرنگ پایه مبدا کالاایران کاربرد عمومیلایه نهایی کفپوش مسئولیت اصلیانتقال بار الکتریکی توضیحات از تفاوت های آن با لایه آست...
پرایمر آنتی استاتیک اپوکسی مانا پلیمر پرایمر آنتی استاتیک اپوکسی مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلEPF105 نام برندمانا پلیمر کاربردسایر نوعرنگ پایه مبدا کالاایران مزیتنارسانایی ترکیبرزین اپوکسی با مواد رسانا توضیحات در بسیاری اماکن مانند بیمارستان، اتاق فرمان،...
هاردنر پلی آمین اپوکسی مانا پلیمر هاردنر پلی آمین اپوکسی مانا پلیمر
توسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
نام کسب و کارتوسعه پوشش های صنعتی مانا پلیمر
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدلX205 نام برندمانا پلیمر کاربردسایر نوعرنگ پایه مبدا کالاایران کاربردبه عنوان عامل پختی خصوصیاتویسکوزیته کم و سرعت پخت بالا مزایاظاهر سطحی عالی، خشک شدن سریع و تعا...
ثبت نام کنید