مراوده
گلدان مينا ارتفاع 25 سانتي طرح 1 توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري گلدان مينا ارتفاع 25 سانتي طرح 1 توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول توضیحات - رنگ به صورت كوره اي   [{moravede}]...
ساعت گوشه دار 15 سانتي صفحه جير دور نقاشي توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري ساعت گوشه دار 15 سانتي صفحه جير دور نقاشي توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول توضیحات -موتور ساعت مرغوب -صفحه ساعت از پارچه مخمل جير - داراي قاب خاتم كاري شده - داراي قلاب براي آويزان كردن   [{moravede}]...
قاب خاتم صليبي 30*40 با قلمزني توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري قاب خاتم صليبي 30*40 با قلمزني توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات قلمزني درون قاب روي ورق مس انجام شده است.   [{moravede}]...
كيف گليمي تهيه شده از گليم دست بافت  و داراي دوخت و يراق بسيار مرغوب توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري كيف گليمي تهيه شده از گليم دست بافت  و داراي دوخت و يراق بسيار مرغوب توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول توضیحات تهيه شده از گليم دست بافت  و داراي دوخت و يراق بسيار مرغوب مي باشد .   [{moravede}]...
كيف جاجيمي داراي دوخت و يراق بسيار مرغوب توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري كيف جاجيمي داراي دوخت و يراق بسيار مرغوب توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات تهيه شده از جاجيم دست بافت  و داراي دوخت و يراق بسيار مرغوب مي باشد .   [{moravede}]...
گليم رندي طرح ستاره داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري گليم رندي طرح ستاره داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات  ريز بافت و طرح نقشه چله چنگ است و داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر مي باشد .    [{moravede}]...
گليم رندي طرح گل خورجيني داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري گليم رندي طرح گل خورجيني داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات  ريز بافت و طرح نقشه گل خورجيني است و داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر مي باشد .    [{moravede}]...
گليم رندي طرح ركابي داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري گليم رندي طرح ركابي داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات  ريز بافت و طرح نقشه ركابي است و داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر مي باشد .    [{moravede}]...
گليم گبه قشقايي داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري گليم گبه قشقايي داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات  ريز بافت و  نقشه به صورت ذهني بافت است و داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر مي باشد .    [{moravede}]...
گليم رندي بافت بختياري رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري گليم رندي بافت بختياري رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات  ريز بافت و طرح نقشه چله چنگ است و داراي رنگ گياهي و كاملا طبيعي در سايز 100* 150 سانتي متر مي باشد .    [{moravede}]...
بشقاب مينا 30 سانتي جنس مس توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري بشقاب مينا 30 سانتي جنس مس توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات بشقاب مينا از جنس مس و رنگ آن به صورت كوره اي و داراي حلقه جهت آويزان كردن مي باشد .    [{moravede}]...
بشقاب مينا 25 سانتي جنس مس توسعه گردشگري استان چهار محال وبختیاری بشقاب مينا 25 سانتي جنس مس توسعه گردشگري استان چهار محال وبختیاری
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات بشقاب مينا از جنس مس و رنگ آن به صورت كوره اي و داراي حلقه جهت آويزان كردن مي باشد .    [{moravede}]...
بشقاب مينا 20 سانتي جنس مس توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري بشقاب مينا 20 سانتي جنس مس توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات بشقاب مينا از جنس مس و رنگ آن به صورت كوره اي و داراي حلقه جهت آويزان كردن مي باشد .    [{moravede}]...
بشقاب مينا 16 سانتي جنس مس تولید توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري بشقاب مينا 16 سانتي جنس مس تولید توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات بشقاب مينا از جنس مس و رنگ آن به صورت كوره اي و داراي حلقه جهت آويزان كردن مي باشد .    [{moravede}]...
كفش نمدي داراي خاصيت طبي توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري كفش نمدي داراي خاصيت طبي توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات كفش هاي نمدي داراي خاصيت طبي هستند و براي رفع ميخك پا سفارش شده است.   [{moravede}]...
كاسه گرد كوچك مليله توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري كاسه گرد كوچك مليله توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
نام کسب و کارتوسعه گردشگري استان چهار محال و بختياري
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران توضیحات -جنس مفتول داخلي بدنه از مس و روي آن ، آب نقره كار شده است [{moravede}]...
ثبت نام کنید