نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول فرمول شیمیاییC6H5CH3، C7H8 گرید محصول1. تولوئن صنعتی 2. تولوئن آزمایشگاهی. حالت فیزیکیمایع شکل فیزیکیمایع شفاف رنگبی رنگ بوبوی شبیه بنزن. توضیحات • فرمول شیمیایی : C6H5CH3...