مراوده
خرمای سایر در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب خرمای سایر در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندمجتبی بناب وزن (کیلوگرم)5، 10 شکلجامد نوعخشک درجه1 گونهسایر [{moravede}]...
کشمش آفتابی مجتبی بناب کشمش آفتابی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول سبکخشک شده نام برندمجتبی بناب مبدا کالاایران وزن (کیلوگرم)5، 10، 12.5، 14 بسته بندیعمده, بسته بندی وکیوم شکلگرد مزهشیرین نوعکشمش گونهخشک شده در آفتاب [{moravede}]...
کشمش انگوری طلایی مجتبی بناب کشمش انگوری طلایی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول سبکخشک شده نام برندمجتبی بناب مبدا کالاایران وزن (کیلوگرم)5، 10، 12.5، 14 شکلبیضی مزهشیرین نوعکشمش گونهطلایی [{moravede}]...
کشمش تیزابی مجتبی بناب کشمش تیزابی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول سبکخشک شده نام برندمجتبی بناب مبدا کالاایران وزن (کیلوگرم)5، 10 ، 12.5، 14 بسته بندیعمده, بسته بندی وکیوم شکلبیضی مزهشیرین نوعکشمش گونهتیزابی ملایری [{moravede}]...
کشمش کاشمری مجتبی بناب کشمش کاشمری مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول سبکخشک شده نام برندمجتبی بناب مبدا کالاایران وزن (کیلوگرم)5، 10، 12.5، 14 بسته بندیعمده, بسته بندی وکیوم شکلکشیده مزهشیرین نوعکشمش گونهکاشمری [{moravede}]...
خرمای پیارم در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب خرمای پیارم در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندمجتبی بناب وزن (کیلوگرم)5، 10 شکلجامد رنگقهوه ای نوعخشک درجه1 گونهپیارم [{moravede}]...
خرمای مضافتی در وزن های 500 و 650 گرمی مجتبی بناب خرمای مضافتی در وزن های 500 و 650 گرمی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندمجتبی بناب وزن (کیلوگرم)0.5، 0.65 شکلجامد رنگقهوه ای نوعخشک درجه1 گونهمضافتی [{moravede}]...
خرمای ربی در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب خرمای ربی در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندمجتبی بناب وزن (کیلوگرم)5، 10 شکلجامد رنگقهوه ای نوعخشک درجه1 گونهربی [{moravede}]...
خرمای زاهدی در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب خرمای زاهدی در وزن های 5 و 10 کیلویی مجتبی بناب
توليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
نام کسب و کارتوليد و صادرات خشكبار مجتبي بناب
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندمجتبی بناب وزن (کیلوگرم)5، 10 شکلجامد نوعخشک درجه1 گونهزاهدی [{moravede}]...
ثبت نام کنید