مراوده
روغن هیدرولیک تولیدی بیتا شیمی روغن هیدرولیک تولیدی بیتا شیمی
تولیدی بیتا شیمی
نام کسب و کارتولیدی بیتا شیمی
توضیحاتجزئیات محصول خصوصیاتسایر نوعگریس کاربردروان کننده خودرو نام برندتولیدی بیتا شیمی حجم خالص208لیتر کاربردهیدرولیک سطح کیفیت روغن موتورAPI H-H درجه گرانروی روغن موتور68 شماره پروان66710...
روغن موتور cd 50 تولیدی بیتا شیمی روغن موتور cd 50 تولیدی بیتا شیمی
تولیدی بیتا شیمی
نام کسب و کارتولیدی بیتا شیمی
توضیحاتجزئیات محصول ترکیب کلیضد سایش خصوصیاتSAE کاربردروان کننده خودرو نام برندفتاح مبدا کالاایران خاصیتضد سایش و ممانعت از خوردگی قطعات موتور مزایاقدرت روانکاوی بسیار خوب قطعات قابلیت پاک کنند...
ثبت نام کنید