مراوده
فرش ماشینی - شاه جهان فرش ماشینی - شاه جهان
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس80% پشم, 20% PA تراکم2550 شانه700 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح شراره فرش ماشینی - طرح شراره
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس80% پشم, 20% PA تراکم2550 شانه700 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح تندیس فرش ماشینی - طرح تندیس
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس نخ خاب80% پشم, 20% PA تراکم2550 شانه700 رنگ8 رنگ [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح یادگار فرش ماشینی - طرح یادگار
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفتزیینی, سایر,خانه,هتل جنس80% پشم, 20% PA تراکم2550 شانه700 رنگ8 رنگ [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح شاه سلطان فرش ماشینی - طرح شاه سلطان
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس80% پشم, 20% PA تراکم2550 شانه700 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح ترانه فرش ماشینی - طرح ترانه
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس80% پشم + 20% پلی آمید تراکم2550 شانه700 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح یکتا فرش ماشینی - طرح یکتا
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل تراکم2550 شانه700 تعداد رنگ8 رنگ جنس80 % پشم + 20% پلی آمید [{moravede}]...
گلیم 320 شانه /طرح 9052 گلیم 320 شانه /طرح 9052
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل9052 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس100% پلی پروپیلن تراکم750 شانه320 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
گلیم 320 شانه /طرح 9007 گلیم 320 شانه /طرح 9007
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل9007 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس100% پلی پروپیلن تراکم750 شانه320 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
گلیم 320 شانه /طرح 9756 گلیم 320 شانه /طرح 9756
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل9756 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس100% پلی پروپیلن تراکم750 شانه320 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
گلیم 320 شانه /طرح 9781 گلیم 320 شانه /طرح 9781
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل9781 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی,خانه,هتل جنس100% پلی پروپیلن تراکم750 شانه320 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
گلیم 320 شانه /طرح 9784 گلیم 320 شانه /طرح 9784
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل9784 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی,خانه,هتل جنس100% پلی پروپیلن تراکم750 شانه320 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
گلیم 320 شانه /طرح 9783 گلیم 320 شانه /طرح 9783
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل9783 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفتزیینی,خانه,هتل جنس100% پلی پروپیلن تراکم750 شانه320 تعداد رنگ8 رنگ [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح محشر فرش ماشینی - طرح محشر
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل2085 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب, سایر,خانه,هتل جنسپلی استر 100% تراکم3000 شانه700 [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح طبرستان فرش ماشینی - طرح طبرستان
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل2596 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنس100% پلی پروپیلن طرحایرانی تراکم3000 شانه700 [{moravede}]...
فرش ماشینی - طرح حریرافشان فرش ماشینی - طرح حریرافشان
تولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
نام کسب و کارتولیدی و صنعتی رسول اصفهان (قالی سلیمان)
توضیحاتجزئیات محصول شماره مدل2066 نام برندقالی سلیمان مبدا کالاایران مورد مصرفاتاق خواب,تزیینی, سایر,خانه,هتل جنسپلی استر 100% تراکم3000 شانه700 [{moravede}]...
ثبت نام کنید