مراوده
فروش سیستم نوارهای پلی اتیلن سرد سه لایه   DENSOLEN فروش سیستم نوارهای پلی اتیلن سرد سه لایه DENSOLEN
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتسیستم پوششی چند لایه بر پایه بوتیل رابر شامل لایه ضدخوردگی +DENSOLEN AS40 (نوار سه لایه) با قابلیت برقراری باند قوی با سطح پرایمر و لایه محافظ مکانیکی با کدDENSOLEN R20HT با قابلیت تامین بیشترین میزان...
فروش کفپوش اپوکسی PFEP–2250 فروش کفپوش اپوکسی PFEP–2250
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتکفپــوش اپوکســی PFEP-2250 بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن بــوده و 100% جامــد مــی باشــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطوح بتنـی و فلـزی و همچنیـن سیسـتم ها...
فروش ماده افزودنی بتن ( زودگیر کننده و کاهنده آب ) BETOCRETE–E100 فروش ماده افزودنی بتن ( زودگیر کننده و کاهنده آب ) BETOCRETE–E100
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتماده افزودنی بتن فاقـد کلرایـد ، زودگیـر کننـده و کاهنـده آب مـی باشـد کـه تمامـی خـواص فیزیکـی و مکانیکـی بتـن را چـه در حالـت خمیری و چه پس از سـخت شـدن آن با تسـریع در زمان گیـرش و همزمان کاهـش مقـ...
فروش نوار پترولاتیوم (گریسی) POLYWRAP فروش نوار پترولاتیوم (گریسی) POLYWRAP
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتنوار پترولاتیوم (گریسی) PolyWrap بهتریــن راه بــه منظــور محافظــت از شــیرآلات و اتصــالات هیدرولیکــی،سـطوح فلـزی مدفـون در زیـر زمیـن ، زیـرآب و یـا در معـرض عوامـل محیطـی کـه منجـر بـه خوردگـی مـ...
فروش امولسیون قیری POLYPASTA فروش امولسیون قیری POLYPASTA
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتامولسیون قیری POLYPASTA ماده تک جزئی خمیری یکنواخت بر پایه امولسیون قیری اصلاح شده و افزودنی های خاص قابل در گرید های معمولی ، اصلاح شده با الیاف و اصلاح شده با پلیمر می باشد .با ASTM D2939 مطابقت ...
فروش کفپوش پلی یوریا -NUKOTE-ST فروش کفپوش پلی یوریا -NUKOTE-ST
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتفروش کفپوش پلی یوریا -NUKOTE-ST ،جهـت مصـارف عمومـی بـه عنـوان کفپـوش و یـا پوشـش محافظتـی ،ضدخوردگـی و آب بندکننـده سـطوح فلـزی، بتنـی و بسـیاری زمینـه هـای دیگـر طراحـی شـده اسـت. ایــن محصــول پ...
فروش درزگیر پلی یورتان تک جزئی POLYSEAL PU-1000 فروش درزگیر پلی یورتان تک جزئی POLYSEAL PU-1000
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتدرزگیر پلی یورتان نوعی درزگیر بر پایه پلی یورتان ، تک جزئی، cure moisture، کاملا تیکسوتروپ است که تحت تاثیر واکنش با رطوبت خشک شده و به محصول الاستیک و نرمی تبدیل می گردد. زمان سخت شدن (گیرش) به رط...
فروش ملات ترمیمی و آببند کننده بتن ASOCRET–IM فروش ملات ترمیمی و آببند کننده بتن ASOCRET–IM
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتASOCERT-IM مـلات ترمیمـی آببنـد کننـده پایـه سـیمانی اسـت کـه بـرای ترمیـم تـرک هـا، نقـاط کرمـو و خرابـی هـای بتـن کـه قـرار اسـت بـر روی آن AQUAFIN-IC اعمـال شـود، بـه کار گرفتـه مـی شـود. از ایـ...
فروش افزودنی آب بند کننده کریستال شونده BETOCRETE–C16 فروش افزودنی آب بند کننده کریستال شونده BETOCRETE–C16
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتافزودنی آب بند کننده کریستال شونده BETOCRETE–C16 ، یـک افزودنـی اسـت کـه بـا مکانیسـم عمـل تشـکیل کریسـتال، بتـن را حتی در W/C بالا بـه طـور دائمـی آب بنـد مـی نمایـد. موارد مصرف از افزودنی آب بند کن...
فروش افزودنی بتن ، روان کننده و کاهنده آب BETOCRETE–A100 فروش افزودنی بتن ، روان کننده و کاهنده آب BETOCRETE–A100
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتمحصول افزودنی بتن ، افزاینــده کارایــی ، روان کننــده، کاهنــده آب و افزودنــی آب بنــد کننــده بتــن بــر پایــه لیگنـو سـولفونات کـه ضمـن افزایـش کارایـی ، نفوذ پذیـری بتـن را کاهـش داده و دوام آن ...
فروش پوشــش اپوکســی PFEP-2251/1 فروش پوشــش اپوکســی PFEP-2251/1
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتپوشــش اپوکســی بــر پایــه رزیــن اپوکســی و هاردنــر پلــی آمیــن، %100 جامــد. ایـن پوشـش بـا داشـتن چسـبندگی بسـیار بـالا بـه سـطح فلـزات و همچنیـن سیسـتم هایـی نظیـر اپوکسـی و پلـی یورتــان، م...
فروش کفپوش پلی یورتان POLYFLOOR PU فروش کفپوش پلی یورتان POLYFLOOR PU
تولیدی پوششهای محافظتی جنوب
نام کسب و کارتولیدی پوششهای محافظتی جنوب
توضیحاتکفپوش پلی یورتان محصولی دو جزئی بر پایه پلی یورتان می باشد که به عنوان روکش یکپارچه سطوح بتنی طراحی شده است. مصارف کفپوش پلی یورتان : پوشش کف دیواره و سقف نواحی بتنی تحت تنش، لرزش، ضربه و ...
ثبت نام کنید