ایران پلیمر نوین
نام کسب و کارایران پلیمر نوین
توضیحاتتولید کننده پریفرم های شرت نک و نرمال نک پریفرم های شرت نک دهانه 30 با اوزان 11.5 و 24 گرم پریفرم نرمال نک دهانه 28 با اوزان 15-17-31-34 گرم پریفرم دهانه 38 پرسی با وزن 37 گرم پریفرم دهانه...