مراوده
پرس دستی قرص ساز 10 تنی پرس دستی قرص ساز 10 تنی
فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)
نام کسب و کارفناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندفاپن تولید قرصبدون نیاز به مرطوب کردن یا افزودن ماده چسبنده امکان استفاده از انواع پودرها در تولید قرصنظیر SnO2, ZnO, Al2O3 کاربردقابل است...
پرس دستی قرص ساز 5 تنی پرس دستی قرص ساز 5 تنی
فناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)
نام کسب و کارفناوری ایرانیان پژوهش نصیر (فاپن)
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندفاپن تولید قرصبدون نیاز به مرطوب کردن یا افزودن ماده چسبنده امکان استفاده از انواع پودرها در تولید قرصنظیر SnO2, ZnO, Al2O3 قابل استفادهدر...
ثبت نام کنید