شرکت ماهی فروشان آنامیس
نام کسب و کارشرکت ماهی فروشان آنامیس
توضیحاتفروش و تولید انواع ماهی خشک و پودر ماهی در جنوب کشور شرکت ماهی فروشان آنامیس از سال 1391 در زمینه تهیه و تولید و فرآوری انواع ماهی تازه . ماهی خشک شده و پودر ماهی فعالیت می نماید. افتخار صادرات را ب...