شرکت جهان قیر پارس
نام کسب و کارشرکت جهان قیر پارس
توضیحاتاسید کلریدریک یا هیدروکلریک اسید یا جوهر نمک یک محلول شفاف، بی‌رنگ و بسیار تند‌بو از هیدروژن کلراید در آب با فرمول شیمیایی HCl است. یک اسید معدنی بسیار خورنده و اسیدی با کاربردهای صنعتی فراوان است....