آگهی های فروش
نام کسب و کارآگهی های فروش
توضیحاتپلی وینیل الکل اولین بار از روش افزودن آلکیل به محلول شفاف الکلی پلی وینیل استات بدست آمد . لازم به ذکر است که : پلی وینیل الکل موادی مناسب برای استفاده در اهار ، چسب و رزین می باشد. پلی وینی...