بهیار صنعت سپاهان
نام کسب و کاربهیار صنعت سپاهان
توضیحاتجزئیات محصول Model NumberOMID 6MV نام برندبهیار صنعت سپاهان کاربرددر آنکولوژی (تومور شناسی) تکنیکتابش پیشرفته غیر یک صفحه ای (Non-coplanar) در IMRT مشخصهراحتی بیمار روش درمانیIMRT، IGRT، C...