تکنوبرد
نام کسب و کارتکنوبرد
توضیحاتواردات وپخش پانل گچی پانل تکنو بهترین برند ترکیه که باتکنولوژی المان وزیر نظر کارشناسان المانی تولید میشود که برای مقامت بالا وانعطاف بیشتر پانل از الیاف استفاده میشود وکاغذ استفاده شده ازبهترین کاغذ...