منشورسیمین
نام کسب و کارمنشورسیمین
توضیحاتجزئیات محصول نام برندتکنو کالر مبدا کالاایران قطع خطبرای تشخیص قطع شدن خط مورد نظر Hand Upبرای تشخیص بالا بردن گوشی و اشغال شدن آن پاسخگوییبرای پاسخگویی به خط در حال زنگ Hand Downبرای اتما...