مراوده
بلوک ۱۷.۵ سانتی سه جداره لیکا بلوک ۱۷.۵ سانتی سه جداره لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۳۳۱۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۷۵۰ kg/m۳ وزن قطعه ۱۲ Kg cm ۴۹*۱۷.۵*۲۰ سایز بلوک ۱۷.۵ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد د...
بلوک ۱۴.۵ سانتی لیکا بلوک ۱۴.۵ سانتی لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۲۳۹۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۶۷۰ kg/m۳ وزن قطعه ۹.۵ Kg cm ۴۹*۱۴.۵*۲۰ سایز بلوک ۱۴.۵ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد ...
بلوک ۱۹ سانتی لیکا بلوک ۱۹ سانتی لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۲۸۹۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۶۴۵ kg/m۳ وزن قطعه ۱۲ Kg cm ۴۹*۱۹*۲۰ سایز بلوک ۱۹ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد در دی...
بلوک نیمه ۱۵ لیکا بلوک نیمه ۱۵ لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۸۴۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۶۰۰ kg/m۳ وزن قطعه ۳.۶ Kg cm ۲۰*۱۵*۲۰ سایز بلوک نیمه ۱۵ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد ...
بلوک ۱۰ سانتی لیکا بلوک ۱۰ سانتی لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۱۶۲۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۷۲۵ kg/m۳ وزن قطعه ۵.۸ Kg cm ۴۰*۱۰*۲۰ سایز بلوک ۱۰ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد در د...
بلوک نیمه ۱۰ لیکا بلوک نیمه ۱۰ لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۶۶۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۶۷۵ kg/m۳ وزن قطعه ۲.۷ Kg cm ۲۰*۱۰*۲۰ سایز نام کالا بلوک نیمه ۱۰ مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای ک...
بلوک ۲۰ لیکا بلوک ۲۰ لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۲۴۴۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۵۳۵ kg/m۳ وزن قطعه ۱۰.۷ Kg cm ۵۰*۲۰*۲۰ سایز بلوک ۲۰ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد در ...
بلوک ۱۵ لیکا بلوک ۱۵ لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۱۹۸۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۶۲۰ kg/m۳ وزن قطعه ۹.۳ Kg cm ۵۰*۱۵*۲۰ سایز بلوک ۱۵ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد در دی...
بلوک ۱۰ لیکا بلوک ۱۰ لیکا
تک سامان هور
نام کسب و کارتک سامان هور
توضیحاتقیمت درب کارخانه ۱۳۴۰۰ ریال مقاومت فشاری ۲۵ kg/cm۲ وزن مخصوص ۷۲۵ kg/m۳ وزن قطعه Kg ۵.۸ cm ۴۰*۱۰*۲۰ سایز بلوک ۱۰ لیکا مشخصات فنی بلوک لیکا: بلوک لیکا در دو شکل تو پر و تو خالی برای کاربرد در دی...
ثبت نام کنید