مراوده
فروش سردوش ثابت کاهنده مصرف (طرح دایره) فروش سردوش ثابت کاهنده مصرف (طرح دایره)
بلندای صنعت جهان افراز
نام کسب و کاربلندای صنعت جهان افراز
توضیحاتسردوش ثابت کاهنده مصرف آب ( Air turbo ) باخروجی سیلیکونی ضد رسوب طرح دایره مصرف دوشهای متداول که بدون به کارگیری هر نوع کاهنده ای می باشند، در حدود 18 لیتر در دقیقه است. با احتساب 5 دقیقه برای است...
فروش سردوش ثابت کاهنده مصرف (طرح دایره) فروش سردوش ثابت کاهنده مصرف (طرح دایره)
بلندای صنعت جهان افراز
نام کسب و کاربلندای صنعت جهان افراز
توضیحاتسردوش ثابت کاهنده مصرف آب ( Air turbo ) باخروجی سیلیکونی ضد رسوب طرح دایره مصرف دوشهای متداول که بدون به کارگیری هر نوع کاهنده ای می باشند، در حدود 18 لیتر در دقیقه است. با احتساب 5 دقیقه برای است...
ثبت نام کنید