دیباگران فرایند (Difaco)
نام کسب و کاردیباگران فرایند (Difaco)
توضیحاتدر ابزار دقیق سطح سنج یا اندازه گیری ارتفاع سطح سیال مورد اندازه گیری از پائین مخزن تا گاز یا بخار یا ماده دیگری که روی آن را پوشانده است تعریف می گردد. نمونه های بسیاری از این سطح سنج و کنترل سطح ...