صنايع كيميا آران
نام کسب و کارصنايع كيميا آران
توضیحاتجزئیات محصول سبکرنگدانه غیر آلی نوعتیتانیوم کاربردرنگدانه پلاستیک و لاستیک مقدار TiO2 (درصد وزنی)≥ 94 جذب روغن≤ 22gr/100gr مواد باقی مانده بر روی الک 4۵ ( um )0/1 % رطوبت≤ 0/8 % توضیح...