اطلس پخش یکبار مصرف
نام کسب و کاراطلس پخش یکبار مصرف
توضیحاتبشقاب شفاف / پیش دستی شفاف / دیس کوچک شفاف / ظروف بسته بندی / ظروف یکبار مصرف / فوکری بلند / فوکری کوتاه / ظروف بسته بندی / ظروف یکبار مصرف / انواع دیس بطری و لیوان تجهیزات بهداشتی و ...