مراوده
سم فن والریت غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین ۲۰ % EC سم فن والریت غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین ۲۰ % EC
واستر يوشان ماد ( واستر گرین)
نام کسب و کارواستر يوشان ماد ( واستر گرین)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندواستر يوشان ماد ( واستر گرین) مبدا کالاایران کاربردسم ظاهرمحلول نوع گریدسایر نام تجاریسومیسیدین اثر ضربه ایسریع گروهپایتیروئیدهای مصنوعی نحوه اثرتماسی و گوارشی ...
سم دیکلرووس غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین EC 50% سم دیکلرووس غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین EC 50%
واستر يوشان ماد ( واستر گرین)
نام کسب و کارواستر يوشان ماد ( واستر گرین)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندواستر يوشان ماد ( واستر گرین) مبدا کالاایران کاربردسم ظاهرمحلول نوع گریدسایر نام تجاریددواپ نوع حشره کشغیر سیستماتیک و نفوذی دوره محافظتیکوتاه نحوه اثرسیستم عصبی...
سم سایپرمترین غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین۴۰% EC سم سایپرمترین غيرسيستميك و نفوذي با اثر تماسي، گوارشي و تنفسي واستر گرین۴۰% EC
واستر يوشان ماد ( واستر گرین)
نام کسب و کارواستر يوشان ماد ( واستر گرین)
توضیحاتجزئیات محصول نام برندواستر يوشان ماد ( واستر گرین) مبدا کالاایران ظاهرمحلول نوع گریدسایر محصول سیب۲۵۰میلی لیتر در هکتار معادل ۷۵ میلی لیتر در هزار لیتر آب محصول پنبه۱۷۵میلی لیتر در هکتار ...
ثبت نام کنید