دانش بنیان نگین افزار پردیس
نام کسب و کاردانش بنیان نگین افزار پردیس
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندنگین افزار پردیس فاصله مرجع (مرکزی)2 الی 70 سانتیمتر محدوده اندازه گیری (نسبت به نقطه مرکزی)0/3± الی 30± سانتیمتر دقت اندازه گیری0/1 الی 10...