مجموعه مهندسی پیرامون
نام کسب و کارمجموعه مهندسی پیرامون
توضیحاتشرکت Hamilton در ساخت سنسورهای اکسیژن محلول DO گامهایی فراتر از رقبا برداشته و در کنار تولید سنسورهای متداول غشایی سنسورهای نوری اکسیژن محلول را نیز تولید می نماید. سنسور Visiferm DO اولین سنسور نو...