گروه ایناب
نام کسب و کارگروه ایناب
توضیحاتمعرفی آجر سنگی - آجر سنتی کف با پایه سنگ گروه ایناب گروه ایناب پیرو سیاست های نظام جمهوری سلامی ایران مبنی برحفاظت و احیای ، بناها وبافتهای تاریخی درسال 1394 تصمیم به پژوهش ، طراحی و تولید آجر سنگی ب...