صنعتي مهساب سنگ تهران
نام کسب و کارصنعتي مهساب سنگ تهران
توضیحاتجزئیات محصول نام سنگTravertine شکل سنگسایر شماره مدل29 نام برندمهساب مبدا کالاایران شکلتایل و اسلب ضخامت تایل2 و 1.5 سانتی متر ضخامت اسلب2 سانتی متر رنگطلایی [{moravede}]...