صنعتي مهساب سنگ تهران
نام کسب و کارصنعتي مهساب سنگ تهران
توضیحاتجزئیات محصول نام سنگمرمر شکل سنگسایر رنگسبز شماره مدل09 نام برندمهساب مبدا کالاایران نوعاونیکس شکلتایل و اسلب ضخامت تایل2 و 1.5 سانتی متر ضخامت اسلب2 سانتی متر [{moravede}]...