پایدار اتصال
نام کسب و کارپایدار اتصال
توضیحاتسه راهی‌ جوشی فولادی تبدیل سه راهی تبدیل جوشی یک اتصال گازی است که یک انشعاب جدید ایجاد میکند که سایز این انشعاب جدید(وسط) با سایز دوسر اصلی (صاف) قطعه متفاوت است و از آن برای ایجاد یک انشعاب جدید ...