پایدار اتصال
نام کسب و کارپایدار اتصال
توضیحاتسه راهی‌ جوشی فولادی مساوی سه راهی تبدیل جوشی یک اتصال گازی است که یک انشعاب جدید ایجاد میکند که سایز آن با سایز دو سر اصلی (صاف) قطعه هم اندازه است و از آن برای ایجاد یک انشعاب جدید استفاده میشود ...