پلی تهران
نام کسب و کارپلی تهران
توضیحاتسه راه دو طرفه برای انشعاب گیری، تغییر مسیر خطوط انتقال، رابط بین روشویی ها و خطوط لوله، کامل نمودن آب بندی، جلوگیری از نشت دهی و گرفتگی لوله ها به کار گرفته می شوند. مشخصات سه راه دو طرفه جوشی پلی ا...