نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی ظاهراین محصول به شکل گرانول ، کریستاله و یا پودر که محلول آن در آب دارای PH اسیدی است فرمول مولکولیAl2(SO4)3 ، Al2O12S3 نام های دیگرزاج سفید ، آلومینیو...