نگین تجارت پیام
نام کسب و کارنگین تجارت پیام
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی ظاهربه صورت کریستال های آبی یا سبز رنگ میباشد. فرمول مولکولیFe2(SO4)3 نام های دیگرزاج سبز، ریز مغذی، ویتامین خاک و گیاه. فرمول شیمیاییFe2(SO4)3 ظاه...