شیمی تبادل هادیان خمسه
نام کسب و کارشیمی تبادل هادیان خمسه
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر نمک های معدنی نام برندشیمی تبادل هادیان خمسه کاربردچرمسازی، نساجی، جداسازی فلزات از سنگهای معدنی ، کاغذ سازی ظاهرپرکهای زرد یا قرمز رنگ خلوص60% نوع گریدگرید صنعت...