شیواپردازه مرکزی
نام کسب و کارشیواپردازه مرکزی
توضیحاتجزئیات محصول مبدا کالاایران نام برندشیواپردازه مرکزی وضعیت محصولموجود پایگاه دادهپروسیجرهای64 Firebird SQL عناصر درون Platformچند شکلی (Best Practice) و رفتارگرا (Objects) ...