دما گستر
نام کسب و کاردما گستر
توضیحاتسیستم شستشو در مدار بسته در این سیستم امکان استفاده از مخازن نگهداری محلول با توجه به طول مسیرها و تعداد خطوط شستشو متفاوت‌ بوده که پیشنهاد عمومی ظرفیت بین 1000Lit الی 2000Lit برای سیستم می باشد...