نانو شرق ابزار توس
نام کسب و کارنانو شرق ابزار توس
توضیحاتسیستم مشخصه یابی پارامترهای حسگرهای گازی نانو شرق ابزار توس به منظور تست حسگرهای گازی مقاومتی، امپدانسی و ترانزیستوری طراحی و ساخته شده است. در این سیستم ؛ امکان تعیین پارامترهای حسگری از قبیل حساس...