تسنیم کیمیا سیستم
نام کسب و کارتسنیم کیمیا سیستم
توضیحاتجزئیات محصول طبقه بندیسایر مبدا کالاایران نام برندتعاونی تسنیم کیمیای سیستم مورد استفادهپروسه های PECVD و PN انواعنیتریداسیون پلاسمایی آزمایشگاهی یا PECVD، صنعتی با دیواره سرد ، صنعتی با دیو...